مدیریت دانش http://kmterms.mihanblog.com 2020-10-19T19:58:31+01:00 text/html 2011-08-28T09:48:50+01:00 kmterms.mihanblog.com حمیدرضا نظری فراخوان مقاله http://kmterms.mihanblog.com/post/229 <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>فراخوان مقاله</SPAN></U></B><B><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></U></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مجله الکترونیکی «همای دانش» با تمرکز بر مفاهیم اجرایی مدیریت دانش، توسط شرکت مشاوران توسعه آینده هر دوماه یک‌بار منتشر می‌شود. هدف از انتشار این دوماه نامه، تاکید بر اهمیت پیاده‌سازی مدیریت دانش در تمامی سازمان‌‌های ایرانی و سوق دادن آنها به سمت مدیریت سرمایه‌های دانشی به عنوان رمز موفقیت و پیشرفت در بازار رقابتی کنونی است. بدین وسیله از شما علاقه‌مندان و صاحب‌نظران در زمینه مدیریت، صنایع، فناوری اطلاعات و دیگر رشته‌های مرتبط با مدیریت دانش دعوت می‌شود تا مقالات خود را با محورهای تخصصی زیر به آدرس </SPAN></B><A href="mailto:Homa@moshaveran.net"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><FONT color=#0000ff>Homa@moshaveran.net</FONT></SPAN></B></A><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> ارسال فرمایید. مطالب برگزیده در شماره‌های آتی این مجله به نام خودتان به چاپ خواهد رسید.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <DIV align=right> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-table-dir: bidi; mso-border-insidev: none" dir=rtl class=MsoTableGrid border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 239.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=319> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مدیریت دانش، ساختارها و سازو کارهای سازمانی<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ابزار و فناوری‌های مدیریت دانش<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مدیریت دانش منابع انسانی و فرهنگ سازمانی<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>طراحی، پیاده‌سازی و اجرای مدیریت دانش<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مدل‌های بلوغ مدیریت دانش<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>نقشه‌ها و مخازن دانش<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تولید ارزش و سرمایه از طریق دانش<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>سرمایه‌های دانشی و سرمایه‌سازی دانش<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اندازه‌گیری و ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>انتقال و تسهیم دانش<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 239.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=319> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>چالش‌ها و فرصت‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مدل‌های تعالی و مدیریت دانش<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>عارضه‌یابی مدیریت دانش<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مدیریت دانش و مزیت رقابتی سازمان<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>راهکارهای تبدیل دانش به محصول<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>شرکت‌های دانش بنیان </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNoSpacing align=left><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>با تشکر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNoSpacing align=left><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>سردبیر </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>–</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA> امیر خسروانی</SPAN></B></FONT></P><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA></SPAN></B></FONT><SPAN style="mso-bidi-language: FA"><o:p> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ضمنا برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طرق</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 12pt; mso-no-proof: yes" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زیر با ما تماس بگیرید:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNoSpacing><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: teal; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تهران- خیابان فلسطین </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: teal; mso-bidi-language: FA" lang=FA>–</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: teal; mso-bidi-language: FA" lang=FA> کوچه شمشاد </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: teal; mso-bidi-language: FA" lang=FA>–</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: teal; mso-bidi-language: FA" lang=FA> پلاک 3 </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: teal; mso-bidi-language: FA" lang=FA>–</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: teal; mso-bidi-language: FA" lang=FA> واحد 1<o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNoSpacing><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: teal; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تلفن: 5-66961064<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: teal; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><A href="http://www.moshaveran.net/"><SPAN dir=ltr><FONT color=#0000ff>www.moshaveran.net</FONT></SPAN></A></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: teal; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNoSpacing><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: teal; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi" lang=FA>نمابر: 66496293<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: teal; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><A href="mailto:Homa@moshaveran.net"><SPAN dir=ltr><FONT color=#0000ff>Homa@moshaveran.net</FONT></SPAN></A></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: teal; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNoSpacing><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: teal; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ارژنگ یزدی: کارشناس مدیریت دانش، ویراستار و مسئول مکاتبات</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مشاوران توسعه آینده<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNoSpacing align=right></o:p></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2011-04-18T11:01:07+01:00 kmterms.mihanblog.com حمیدرضا نظری بازبینی در سازمان‌های دانش محور http://kmterms.mihanblog.com/post/225 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: red; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>بازبینی در سازمان‌های دانش محور</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;<STRONG>به نقل از همای دانش</STRONG></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA><o:p><STRONG>نشریه الکترونیکی مشاوران توسعه آینده</STRONG></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA><o:p><STRONG>مجری طرح های مدیریت دانش در ایران&nbsp;</STRONG></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>بسیاری از شرکت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که برای عملکرد مؤثر در اقتصاد امروز، تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور ضروری است. اما اندکی از آن‌ها به درستی می‌دانند که دانش محور شدن به چه معناست و یا چگونه می‌توان تغییرات لازم برای دانش محور شدن را انجام داد.<BR>احتمالاً شایع‌ترین تعبیر نادرست این است که هرچه دانش بیشتری در محصولات یا خدمات یک شرکت وجود داشته باشد، سازمان دانش محورتر خواهد بود. بنابراین به عنوان مثال یک مؤسسه‌ی پژوهشی و یا یک شرکت مشاوره که محصول آن‌ها تماماً دانش است، در صدر زنجیره‌ی سازمان‌های دانش‌محور قرار می‌گیرند و شرکت‌هایی که به خرید و فروش کالاهای فیزیکی ساده مانند سیمان می‌پردازند، در انتهای زنجیره قرار می‌گیرند. این فرض هم برای کسب و کارهای صنعتی که معتقدند نمی‌توانند تغییر کنند و هم برای کسب و کارهای دانشی که معتقدند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA> نیازی به تغییر نحوه‌ی عملکرد ندارند، خطرناک است.<BR>به طور خلاصه تمرکز بر محصولات و خدمات به‌عنوان وسیله‌ای برای طبقه‌بندی یا تعریف سازمان‌های دانش‌محور، منجر به ارائه‌ی یک تصویر تحریف شده از سازمان دانش‌محور می‌گردد. محصولات و خدمات، تنها، چیزهایی هستند که برای مشتریان قابل مشاهده و ملموس هستند؛ آن‌ها در نوک کوه یخ قرار دارند. اما همانند کوه یخی، بیشترین چیزی که شرکت را قادر می‌سازد تا به تولید بپردازد، در زیر سطح قرار دارد و در دارایی‌های ناملموس سازمان </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>–</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA> دانش آنچه انجام می‌دهد، چگونه آن را انجام می‌دهد و چرا -</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA> پنهان است.<BR>مایکل زَک</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA> پس از کار کردن با بیش از 30شرکت، یک سازمان دانش‌محور را متشکل از چهار ویژگی می‌داند که به طور خلاصه عبارتند از: <B><SPAN style="COLOR: blue">فرآیند، مکان، هدف و چشم‌انداز</SPAN></B>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>"</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>فرآیند"</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><BR></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>به فعالیت‌های درون یک سازمان اتلاق می‌شود که برخی از آن‌ها مرتبط با تولید یک محصولیافروش یک خدمت هستند و مابقی فعالیت‌های فرعی اما با اهمیت یکسان هستند. بسیاری از سازمان‌ها عمدتاً به فعالیت‌های محسوس و قابل مشاهده که به طور روزانه انجام می‌دهند، متمرکز هستند. اما یک سازمان دانش‌محور به دو فرآیند مرتبط که در زیر این فرآیندهای مستقیم قرار دارند نیز می‌پردازند. این دو فرآیند عبارتند از: کاربرد مؤثر دانش موجود و خلق دانش جدید. اهداف این فرایندها عبارتند از: اطمینان از اینکه دانش از یک بخش سازمان در فعالیت‌های سایر بخش‌ها نیز به کار می‌رود؛ اطمینان از اشتراک‌گذاری دانش در طی زمان به منظور بهره‌مندی شرکت از تجارب گذشته؛ ایجاد نمودن امکان یافتن یکدیگر برای کارکنان در بخش‌های گوناگون جهت همکاری در ایجاد دانش جدید؛ و ایجاد فرصت و مشوق برای آزمودن و یادگیری.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><BR><B><SPAN style="COLOR: blue">"مکان"</SPAN></B> به مرزهای سازمان اتلاق می‌شود که به منظور اشتراک گذاری و ایجاد دانش اغلب فراتر از مرزهای قانونی سنتی می‌رود. ایجاد و اشتراک‌گذاری دانش در اقتصاد امروز محدود به مرزهای فیزیکی سنتی و محدودیت‌های قانونی شرکت نیست. امروزه شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای به این تشخیص رسیده‌اند که دانش اغلب به‌عنوان یک محصول جانبی در تعاملات روزانه با مشتریان، فروشندگان، شرکا و حتی رقبا، تولید و به اشتراک گذارده می‌شود. بنابراین سازمان دانش‌محور مجموعه‌ای از افراد و منابع حمایت کننده هستند که از طریق ارتباطات مستمر، دانش را خلق کرده و به کار می‌برند. اینگونه سازمان‌ها مرزی نامشخص، قابل انعطاف و پویا دارند. سازمان دانش‌محور، دانش را در هرکجا که باشد جستجو کرده و به همکاری با</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA> هرکسی که بتواند به یادگیری آنچه سازمان نیاز دارد کمک نماید، می‌پردازد. گاهی اوقات سازمان یادگیرنده نگرانی درباره‌ی اینکه چه کسی برای چه کسی کار می‌کند را خاتمه داده و در عوض بر این مسئله تمرکز می‌کند که چه کسی نیاز دارد با چه کسی کارکند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><BR><SPAN style="COLOR: blue">"<B>هدف"</B></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA> به مأموریت و استراتژی سازمان </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>–</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA> اینکه قصد دارد به مشتریان خود چگونه نفع برساند- اتلاق می‌شود. حتی یک مجموعه‌ی بسیار مؤثر ازفرایندهای مدیریت دانش نمی‌تواند تضمین کند که یک سازمان عملکرد خوب و یا بهتر از رقبایش خواهد داشت. شرکت‌های موفق در طی زمان آن‌هایی هستند که فرآیندهای مدیریت دانش خود را با استراتژی‌های خود تنظیم می‌کنند. سازمان دانش‌محور تشخیص می‌دهد که دانش یک منبع استراتژیک کلیدی است و از خود می پرسد: چه چیزی لازم است بدانیم تا بتوانیم استراتژی مورد نظر خود را تدوین و اجرا کنیم؟ چه می‌دانیم؟ رقبای ما چه می‌دانند؟ شکاف بین آنچه یک سازمان می‌داند و آنچه نیاز دارد بداند، توجه را به درون سازمان جلب می‌کند؛ همانگونه که نقاط قوت و ضعف تحلیل </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr>SWOT</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> این کار را انجام می‌دهد. شکاف بین آنچه سازمان می‌داند و آنچه رقبایش می‌دانند، توجه را به خارج سازمان و به فرصت‌‌ها و تهدیدها جلب می‌کند. شرکت‌ها باید تلاش نمایند تا این دو شکاف دانشی داخلی و خارجی را هرچه سریع‌تر و مؤثرتر از رقبایشان پر کنند. <o:p></o:p></SPAN></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA> <P align=right><BR><SPAN style="COLOR: blue">"<B>چشم‌‌انداز"</B></SPAN> به جهان‌بینی و فرهنگی اتلاق می‌شود که تصمیمات و فعالیت‌های یک سازمان را تحت تأثیر قرار داده و محدود می‌سازد. یک سازمان دانش‌محور بدون توجه به محسوس بودن یا نبودن محصولاتش، تصویری دانش‌محور از خود دارد. بدین معنا که دانش را در تمامی ابعاد عملکرد خود لحاظ نموده و با هر فعالیتی به‌عنوان یک فعالیت بالقوه‌ی بهبود دهنده‌‌ی دانش رفتار می‌کند. سازمان دانش‌محور از دانش و یادگیری به‌عنوان معیار اولیه‌ی ارزیابی روش سازماندهی، محصول تولیدی، موقعیت سازمان، استخدام افراد، روش ارتباط با مشتری، تصویر سازمان و ماهیت رقابت استفاده می‌کند. <BR>هریک از این عناصر مبنایی برای ارزیابی میزان لاینفک بودن دانش در سازمان و شکل رقابت آن‌ به دست می‌دهد. مدیرانی که چگونگی تعامل این چهار عنصر را درک می‌کنند قادر خواهند بود به آغاز تغییر در شرکت خود بپردازند و از دارایی‌های فکر پنهان در زیر سطح سازمان خود بهره ببرند.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></P> <P> <HR> <P></P> <P>برای دسترسی به مطالب همای دانش به آدرس &nbsp;<A href="http://moshaveran.net/KmMag.aspx">http://moshaveran.net/KmMag.aspx</A>&nbsp;مراجعه کنید</P> <P></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2011-02-01T13:26:20+01:00 kmterms.mihanblog.com خشایار جهانیان تولد قدرتمندترین نرم‌افزار مدیریت دانش سازمانی در ایران با نام "رای ون" http://kmterms.mihanblog.com/post/224 <p align="justify"><span class="auto-style2"> نرم‌افزار مدیریت دانش سازمانی"<strong><span class="auto-style3">رای</span><span class="auto-style4">‌ون</span></strong>" به عنوان قدرتمندترین نرم افزار مدیریت دانش سازمانی در ایران و با انگیزه ارائه یک راهکار واقعی مدیریت دانش به سازمان‌های ایرانی متولد شد. "<strong><span class="auto-style3">رای</span><span class="auto-style4">‌ون</span></strong>" یک سیستم نرم افزاری پیشرفته مدیریت دانش مبتنی بر فناوری‌های وب 2.0 است که با تبعیت از جدیدترین روندهای بین المللی مدیریت دانش و فناورری‌های آن برای نخستین‌ بار در كشور و سطح منطقه با نوآوری‌های گسترده بر اساس سه اصل مفهومیِ هوشمندی اجتماعی (Social Intelligence)، درهم‌تنیدگی معنایی (Semantic Interconnectedness) و بصری‌سازی دانش (Knowledge Visualization) ایجاد شده است.</span></p> <span class="auto-style2"> <p align="justify">آنچه که "<strong><span class="auto-style3">رای</span><span class="auto-style4">‌ون</span></strong>" را در مقایسه با دیگر نرم افزارهای مدیریت دانش سازمانی ایران شایسته لقب قدرتمندترین می نماید، تجربیات ملی و بین المللی تیم طراحی و تولید <strong> <span class="auto-style3">رای</span><span class="auto-style4">‌ون</span></strong>، به کارگیری جدیدترین فناوری‌ها و امکانات هوشمند و خودسازمان دهی در قالب یک سیستم کاربردی است. این قابلیت ها به خوبی با هوشمندی و دانش‌جمعی سازمان و انواع دانش سازمانی درمی‌آمیزد و علاوه بر یکپارچه سازی مدیریت دانش با فعالیت‌های روزانه دانشکاران و فرآیندهای کاری سازمان، ابزار مناسبی برای فرهنگ‌سازی و جذب کارکنان به مدیریت دانش در اختیار می گذارد. همچنین طراحی ماژولار "<strong><span class="auto-style3">رای</span><span class="auto-style4">‌ون</span></strong>" این امکان را به سازمان‌ها می‌دهد که بنا بر تحلیل نیازمندی‌ها و بر اساس استراتژی های مدیریت دانش خود، کل یا بخشی از ماژول‌های رای‌ون را به خدمت بگیرند. </p></span><span class="auto-style2"><strong><span class="auto-style3">رای</span><span class="auto-style4">‌ون</span></strong> به عنوان یکی دیگر از محصولات نوآورانۀ شرکت اینوتکس ایران، به دنبال ارایۀ راهکاری خلاقانه، قدرتمند، دوراندیشانه و مبتنی بر فناوری های روز دنیا در زمینۀ مدیریت دانش به سازمان های ایرانی است؛ چرا که معتقدیم سازمان های ایرانی شایستۀ در اختیار داشتن یک راهکار واقعی مدیریت دانش هستند؛ و این همان انگیزه ای بود که محققان شرکت اینوتکس ایران را به طراحی و تولید <strong><span class="auto-style3">رای</span><span class="auto-style4">‌ون</span></strong> برانگیخت. هم‌اکنون <strong><span class="auto-style3">رای</span><span class="auto-style4">‌ون</span></strong> با قرار گرفتن در کنار سایر فناوری‌ها و خدمات حرفه ای اینوتکس ایران، در اختیار سازمان‌های ایرانی است.</span><br class="auto-style2"><p align="justify"> <span class="auto-style2">برای آشنایی بیشتر با اصول مفهومی و ویژگی‌های فنی <strong> <span class="auto-style3">رای</span><span class="auto-style4">‌ون</span></strong> و همچنین مشاهدۀ بخشی از قابلیت‌ها و امکانات آن به نشانی <span class="auto-style5"><strong>www.RaaiVan.ir</strong></span> مراجعه فرمایید.</span> </p> text/html 2010-10-02T05:47:08+01:00 kmterms.mihanblog.com نسیم تهرانی اهمیت آموزش در پیاده سازی مدیریت دانش http://kmterms.mihanblog.com/post/223 <p class="ListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in; margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;text-align:right;text-indent:-.25in; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; ">- &nbsp; &nbsp;در هنگام پیاده سازی پروژه های مدیریت دانش، مطمئن شوید که کارکنان برای استفاده از سیستمها و فرآیندهای کاربری سیستم ها ا</span></span><span style="line-height: 115%; "><span lang="FA">موزش دیده اند. &nbsp;درست است که این کار از مقاومتهای آنان در استفاده از سیستمها و روشهای جدید می کاهد، اما مانع آن نمی شود!!!</span></span></span></p> <p class="ListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in; margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;text-align:right;text-indent:-.25in; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%; ">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; ">اطمینان حاصل کنید که کارکنان از حیطه وسیع اطلاعات و دانش در دسترس برای خود، آگاهند و با لزوم این دسترسی ها موافقند. این کار عمدتا در بازیهای کارگاهی - بازی کردن نقش توسط افراد- قابل انجام است.</span></span></font></p><p class="ListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in; margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;text-align:right;text-indent:-.25in; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; ">- &nbsp; &nbsp;سعی کنید ارزش استفاده از سیستم و روش جدید را - به زبان قابل درک برای هر سطح از کاربران- تعریف کنید. (مسائلی مانند صرفه جویی در وقت، بازده های مالی، کاهش خطا و ....) و پس از اجرای سیستم حتما این فهرست را بروز کنید.</span></span></font></p><p class="ListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in; margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;text-align:right;text-indent:-.25in; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; ">- &nbsp; &nbsp;تعامل مکرر برای دریافت بازخور را از یاد نبرید. بهترین جا برای این کار جلسات آموزشی و باز آموزی است. سعی کنید دورهای بعدی این آموزشها را ، افرادی که قبلا آموزش دیده اند انجام دهند. معلمان و مربیان را ثابت نگه ندارید. فرهنگ مدیریت دانش مبتنی بر چرخش اطلاعات و دانش و جابجایی نقشها در به اشتراک گذاری استوار است.</span></span></font></p><p class="ListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in; margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;text-align:right;text-indent:-.25in; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; ">- &nbsp; &nbsp;آموزش را به ارزیابی کارکنان ربط ندهید. این قضیه نفرساعت آموزشی مقرر، فرهنگ ذخیره غذا برای زمستان و مقدمه خواب زمستانی است!!!</span></span></font></p><p class="ListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in; margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;text-align:right;text-indent:-.25in; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "></span></span></font><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; ">- &nbsp; تجر</span></span></font><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%; ">به نشان داده است که استفاده از فرآیندهای جدید و سیستم</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 115%; "><span dir="LTR"></span> </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%; ">KM</span><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="RTL"></span>، در صورت گنجاندن آن در برنامه آموزشی کارکنان جدید حداکثر می­شود. به این ترتیب، می­توان آن را به عنوان راه "پیش فرض" (اصلی) حل مشکلات و یافتن پاسخها، در سازمان جاری نمود.</font></span></p><p class="ListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in; margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;text-align:right;text-indent:-.25in; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">* منبع: یادداشتهای شخصی</font></span></p> text/html 2010-08-15T09:14:36+01:00 kmterms.mihanblog.com نسیم تهرانی مدیریت دانش در مراکز تلفنی رفع اشکال - call center ها http://kmterms.mihanblog.com/post/222 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">برای بسیاری از سازمانها، مراکز خدمت رسانی تلفنی به مشتری، به عنوان اصلیترین راه تعامل با مشتری شناخته شده است. همین امر موجب رشد این مراکز در اغلب کسب و کارها شده است. این مراکز مزایای زیادی به همراه دارند، مانند بهبود کارآیی، افزایش ساعات عملکرد، کاهش هزینه ها و انعطاف پذیری بیشتر .مهمترین چالش این مراکز ارائه اطلاعات صحیح و به موقع به مشتریان است.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%; ">مدیریت دانش، دارای تعدادی از ابزارها و استراتژیهای عملی برای پاسخگویی به این چالشها است. بنابراین میتوان عملکرد این مراکز را با استفاده از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 115%; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%; ">KM</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 115%; "><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">بهبود داد.</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%; "><span lang="FA"></span></span></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 12px; ">مطالعه بیشتر:&nbsp;</span></p><p class="ListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in; margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;text-align:right;text-indent:-.25in; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; color: rgb(51, 51, 153); -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><b><span dir="rtl"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><a href="http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&amp;op=Abs&amp;topic=ICTM06&amp;n=ICTM06_207" target="_blank" title="سایت سیویلیکا">مدیریت دانش درمراكز تلفنی رفع اشكال مطالعه موردی - ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فن آوری اطلاعات و ارتباطات -</a></span>88</font></span></b></span></span></span></p><p class="ListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in; margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;text-align:right;text-indent:-.25in; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 153); -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><b><span dir="rtl"><br></span></b></span></span></span></p> text/html 2010-05-01T08:25:00+01:00 kmterms.mihanblog.com خشایار جهانیان کتاب جدید! http://kmterms.mihanblog.com/post/221 <P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 6pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 120%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=Picture_x0020_2 style="MARGIN-TOP: 6.3pt; Z-INDEX: -1; LEFT: 0px; VISIBILITY: visible; MARGIN-LEFT: -1.75pt; WIDTH: 95.55pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 136.35pt; TEXT-ALIGN: left; mso-wrap-style: square; mso-wrap-distance-left: 9pt; mso-wrap-distance-top: 0; mso-wrap-distance-right: 9pt; mso-wrap-distance-bottom: 0; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text" stroked="t" strokecolor="#d8d8d8" wrapcoords="-339 -238 -339 21861 22041 21861 22041 -238 -339 -238" alt="Book Cover copy" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_s1026"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><v:imagedata o:title="Book Cover copy" src="file:///C:\DOCUME~1\USER1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg"></v:imagedata><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" /><w:wrap type="tight"></w:wrap></FONT></FONT></v:shape></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=Picture_x0020_2 style="MARGIN-TOP: 6.3pt; Z-INDEX: -1; VISIBILITY: visible; MARGIN-LEFT: -1.75pt; WIDTH: 95.55pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 136.35pt; mso-wrap-style: square; mso-wrap-distance-left: 9pt; mso-wrap-distance-top: 0; mso-wrap-distance-right: 9pt; mso-wrap-distance-bottom: 0; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text" stroked="t" strokecolor="#d8d8d8" wrapcoords="-339 -238 -339 21861 22041 21861 22041 -238 -339 -238" alt="Book Cover copy" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_s1026"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><v:imagedata o:title="Book Cover copy" src="file:///C:\DOCUME~1\USER1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg"></v:imagedata><w:wrap type="tight"></w:wrap></FONT></FONT></v:shape><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>اولین ابزار از جعبه ابزار مدیریت دانش، با عنوان "قطب نمای مدیریت دانش" با هدف تسهیل و گسترش اصولی مدیریت دانش منتشر شد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>قطب نما به گونه&shy;ای نگاشته شده است که شما را در یک مسیر ساده و گام به گام با مفاهیم آشنا کرده و با هدایت آگاهانه در ایستگاه ها و گام های مختلف، آرام آرام مهارت های تحلیلی مدیریت دانش را به شما و سازمان شما منتقل می کند. این کتاب را می توانید به صورت فردی یا گروهی مطالعه و استفاده نمایید؛ هر چند اگر به صورت فردی از آن استفاده می کنید، بسیاری از فعالیت ها و تمرین ها شما را به کار گروهی وادار می کند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>استفاده از این کتاب می تواند برای مدیران دانش، مشاوران مدیریت دانش، محققین، دانشجویان، مدیران فناوری اطلاعات، مدیران منابع انسانی و سایر علاقمندان در حد یک معجزه عمل کند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>قطب نمای خود را می توانید در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، از انتشارات نگاه دانش بخواهید.</FONT></SPAN></P> text/html 2010-02-12T15:16:04+01:00 kmterms.mihanblog.com نسیم تهرانی معرفی یک مرکز تحقیقاتی http://kmterms.mihanblog.com/post/220 <p style="direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA">در این مرکز تخقیقات دانشگاهی که در ارتباط با کسب و کار، دولت و جامعه</span><span dir="LTR" lang="FA"> </span><span lang="FA">هستند و به خلق ارزش از طریق دانایی می پردازند انجام و هدایت می شوند</span><span dir="LTR">. </span><span lang="FA">این مرکز در دانشگاه کویین قرار دارد و در 5 تم تحقیقاتی فعالیت می کند</span><span dir="LTR">:</span><span lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-indent: -0.25in;"><span>-<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL"><span lang="FA">دانشگران</span></span><b><span dir="LTR" lang="FA"> </span></b><b><span dir="LTR">Knowledge Worker</span></b><span dir="LTR">s</span><span lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-indent: -0.25in;"><span>-<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL"><span lang="FA">کار دانش مدار</span></span><b><span dir="LTR" lang="FA"> </span></b><b><span dir="LTR">Knowledge Work</span></b></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-indent: -0.25in;"><span>-<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL"><span lang="FA">سازمانهای دانشی</span></span><b><span dir="LTR" lang="FA"> </span></b><b><span dir="LTR">Knowledge Organizations</span></b></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-indent: -0.25in;"><span>-<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL"><span lang="FA">بخشهای دانش</span></span><b><span dir="LTR" lang="FA"> </span></b><b><span dir="LTR">Knowledge Sectors</span></b></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-indent: -0.25in;"><span>-<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL"><span lang="FA">ارزش گذاری دانش</span></span><b><span dir="LTR" lang="FA"> </span></b><b><span dir="LTR">Knowledge Valuation</span></b><span lang="FA"></span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA">موضوعاتی مانند</span><span dir="LTR">&nbsp; governance, corporate culture, innovation, change management, human resource management&nbsp;and economics </span><span lang="FA">به صورت تئوریک و عملی در این مرکز مورد توجه</span><span dir="LTR" lang="FA"> </span><span lang="FA">قرار دارند.برای آشنایی با این گروه می توانید به صفحه این گروه مراجعه</span><span dir="LTR" lang="FA"> </span><span lang="FA">کنید</span><span dir="LTR">.<br> http://business.queensu.ca/centres/monieson/index.php</span></p> text/html 2010-01-05T02:58:06+01:00 kmterms.mihanblog.com نسیم تهرانی Knowledge Unplugged- تحقیقی از شرکت مکنزی http://kmterms.mihanblog.com/post/219 بارها و بارها در مقالات، به تحقیقی از شرکت مکنزی با نام هیجان انگیز knowledge unplugged -&nbsp; به معنی دو شاخه را از پریز کشیدن- برخورد کرده بودم. در جستجو با گوگل تقریبا چیزی جز حواله دادن به کتاب اصلی نویسندگان پیدا نمی شود. فرصتی دست داد و اصل کتاب را هم پیدا کردم( http://ifile.it/prk6ivh/0333963768.zip )در این تحقیق شرکت مکنزی به بخش بسیار مهم کاربردی مدیریت دانش پرداخته است.<br>همه اذعان دارند که <title>Slide 2</title>مدیریت دانش خوب است و مدیریت دانش موجب پیشرفت شرکتها می شود. کارهای تئوریک و دانشگاهی زیادی در این حوزه انجام شده است اعم از کارهای: نوناکا، ون کروگ، لئونارد، پروست. همچنین&nbsp; تحقیقات میدانی و موردکاوی را افراد حرفه ای مانند سویبی، داونپورت، پروساک، کارلا اول و .. انجام داده اند و به طور کلی&nbsp; ارتباطات مفهومی قوی در این حوزه وجود دارد اما سوالاتی که این تحقیق به دنبال پاسخگویی به آن است عبارتند از :<br><title>Slide 3</title>- مدیریت دانش چگونه موجب موفقیت شرکتها می شود<br>- lشرکتهای پیشرو واقعا در این حوزه چه می کنند <br>این تحقیق قصد دارد به ارائه <title>Slide 3</title>توصیه های عملی به شرکتها در حوزه مدیریت دانش بپردازد.<br>خلاصه من از روند این تحقیق را می توانید در <a href="http://www.4shared.com/file/175065479/126911c0/Knowledge_unplugged.html" target="_blank" title="ارائه مکنزی">اینجا </a>ببینید.<br><br> text/html 2009-09-01T09:34:24+01:00 kmterms.mihanblog.com خشایار جهانیان فراخوان مطالعات موردی مدیریت دانش http://kmterms.mihanblog.com/post/218 با سلام، <br><br>به نمایندگی از طرف اولین نشست سالیانه مدیریت دانش این پیام رو می گذارم. در صورتی که سازمانی می شناسید که در این فرآیند امکان شرکت دارد اطلاع رسانی بفرمایید.<br><br><p style="text-align: right;" mce_style="text-align: right;">اولین نشست ملی مدیریت دانش با هدف بستر سازی و اشاعه نگرش های بنیادی و مبتنی بر مدل در زمینه مدیریت دانش&nbsp; برگزار می گردد. در این راستا از سازمان های متعالی در زمینه مدیریت دانش دعوت می گردد تلاش ها و دستاوردهای خود در زمینه مدیریت دانش را با همکاری مستقیم کمیته علمی نشست، تدوین و ارائه نمایند.</p> <p style="text-align: right;" mce_style="text-align: right;">بدین وسیله از کلیه سازمانهایی که در راستای به کارگیری سیستماتیک مدیریت دانش گام هایی برداشته اند و نتایج قابل ارائه در دست دارند دعوت می گردد با تکمیل کاربرگ کارگاه ارزیابی و ارائه آن به دبیرخانه نشست تا 15 مهرماه نسبت به شرکت در ارزیابی اولیه اقدام نمایند. مهلت اعلام تمایل به حضور در این بخش از نشست 25 شهریور 1388 خواهد بود.<br> </p> <p style="text-align: right;" mce_style="text-align: right;">سازمانهایی که به مرحله مطالعه موردی می رسند می توانند&nbsp; دستاوردهای خود را به صورت افتخاری در پنل های مطالعات موردی ارائه نمایند. به سازمانهای حاضر در مطالعات موردی نشان یادبود سازمان متعالی مدیریت دانش اعطا می گردد. از سوی دیگر، سازمان هایی که به سطح ارائه مطالعه موردی نرسند در کارگاه های ارزیابی خصوصی که به صورت موازی با نشست برنامه ریزی شده، بازخورد ارزیابی را دریافت کرده و به بحث می نشینند.</p><p style="text-align: right;" mce_style="text-align: right;"><br></p><p style="text-align: center;" mce_style="text-align: right;"><img src="http://www.kmaward.ir/images/farakhansml.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><br> text/html 2009-05-09T09:19:55+01:00 kmterms.mihanblog.com خشایار جهانیان اولین نشست مدیریت دانش در ایران http://kmterms.mihanblog.com/post/217 &nbsp; بالاخره با توجه به آگاه شدن افراد از اهمیت مدیریت دانش و تاثیراتش، اولین نشست مدیریت دانش با عنوان "مدیریت دانش و تعالی سازمان" برگزار می شود. این نشست در تاریخهای 27، 28 و 29 مرداد ماه در تهران با همکاری <a href="http://cibit.com/" target="_blank" title="CIBIT Home page">شرکت هلندی DNV-CIBIT</a>، شرکت اینوتکس از ایالات متحده آمریکا، <a href="http://imre.ir/" target="_blank" title="سایت موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت زیر نظر وزارت نیرو">موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت زیر نظر وزارت نیرو</a> برگزار می شود. در کنار کارگاه ها و نمایشگاه خیلی امکانات و فعالیت های جنبی نیز در نشست وجود داره که پیشنهاد می کنم با سر زدن به سایت نشست (<a href="http://kmaward.ir/" target="_blank" title="رویداد های سه گانه سالانه مدیریت دانش">www.kmaward.ir</a>) ازشون آگاه بشید امیدوارم علاقه مندان به مدیریت دانش بتونیم همدیگرو اونجا ببینیم.<br>&nbsp;یک سری اطلاعات خلاصه نشست رو از سایت انتخاب کردم که بیشتر آشنا شید:<br>&nbsp;موضوع محوری نشست امسال (KM Summit 2009) مدیریت دانش و تعالی سازمانی است.<br>&nbsp;دبیرخانه&nbsp; تهران: 88530849 - 021<br>دبیرخانه اصفهان: 3860202-0311 &nbsp; <br>شرکت CIBIT از سال 1988 توانسته است جایگاه بسیار معتبر و شهرت فراوانی در مجامع بین المللی به خاطر تمرکز بر سازمان­های هوشمند کسب نماید. این شرکت در 3 حیطه مدیریت دانش، مدیریت اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می­نماید. شرکت CIBIT از ماه می 2006 توسط شرکت نروژی DNV خریداری شده است. شرکت CIBIT اکنون شاخص ترین ارائه دهنده مشاوره و آموزش در زمینه مدیریت دانش در اروپاست. از مشتریان آموزش های مدیریت دانش این شرکت می توان به Shell, Bank of Scotland, Unilever, HSBC, KLM, CMG, Cap Gemini, Sara Lee, ABN AMRO, ASTRA ZENECA, Robo Bank, KPMG, British Telecom, Amsterdam Airport, the World Nature Fund WNF, Jones Lang LaSalle, ATOS Origin, PFIZER اشاره کرد.<br>&nbsp;از سوی دیگر شرکت CIBIT به عنوان یکی از شرکت های همکار و مشاوران کلیدی EFQM در اروپا، چارچوب مدیریت دانش در EFQM را به عنوان یک استاندارد جامع و مورد تایید EFQM در زمینه مدیریت دانش ارائه کرده است. <br>(مدرک شرکت در کارگاه های تخصصی هم مدرک بین المللی از طرف شرکت DNV-CIBIT و مورد تایید &nbsp;EFQM &nbsp;اروپاست هزینه این دوره در اروپا 1600 یورو است ، در صورتی که این دوره با همون مدرک در این نشست با کمتر از نصف این مبلغ برگزار می شود. )<br>&nbsp;نشست دارای دو رویداد است:<br>&nbsp;1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رویداد عمومی نشست مدیریت دانش، سه روز به طول می انجامد. سخنرانی ها، مطالعات موردی، کارگاه های جنبی، نمایشگاه، زمینه های تعامل و اشتراک دانش و تکنیک های مدیریت دانشی که در خود نشست به کار می رود همگی، آن را تبدیل به رخدادی درخورتوجه می نماید.<br>&nbsp;2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رویداد آموزش تخصصی نشست، در کنار دیگر رویدادهای عمومی روزهای دوم و سوم&nbsp; نشست امسال برگزار می گردد؛ و از نظر حرفه ای می تواند به عنوان نقطه اوج این نشست باشد. این کارگاه آموزشی با همکاری دو استاد مشاور EFQM از طرف شرکتDNV-CIBIT هلند و سه نفر تسهیلگر داخلی(که خودم هم یکی از این تسهیلگران خواهم بود) برگزار می گردد. برای آشنایی بیشتر با اساتید و گروه های هدف این کارگاه تخصصی، به اساتید و تسهیلگران و مخاطبان این رویداد سر بزنید.<br>اگر اطلاعات بیشتری خواستید در خدمتتون هستم. text/html 2009-05-04T03:59:59+01:00 kmterms.mihanblog.com نسیم تهرانی ترجمه دانش http://kmterms.mihanblog.com/post/215 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">ترجمه دانش (</SPAN><I><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'Myriad Pro'">Knowledge Translation</SPAN></I><I><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; mso-bidi-language: FA">-KT</SPAN></I><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>) واژه نسبتا جدیدی است كه توسط موسسه كانادایی تحقیقات پزشكی </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'Myriad Pro'">Canadian Institutes of Health Research -CIHR)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>)</SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"> در سال 2000 تعریف گردید. این واژه بعدا توسط موسسه ملی تحقیقات بازتوانی و بهزیستی برای استفاده كاربردی در برنامه های 2005-2009 مجددا تعریف گردید . این اصطلاح به فرآیند اطمینان از استفاده دانش مربوط به نتایج تحقیقات در بهبود سطح زندگی افرادی دارای معلولیت و ناتوانی و افزایش مشاركت آنان در جامعه اشاره دارد. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">بنابراین یكی از اصلی ترین ویژگیهای </SPAN><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-language: FA">KT</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>، آن است كه تمام گامهای بین خلق دانش جدید و كاربرد آن ( ایجاد ارزش برای جامعه به عنوان یك كل) را در بر می گیرد. اصلی ترین نكته ای كه در </SPAN><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-language: FA">KT</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> روی آن تاكید می شود، تعاملات بین محققین ( خلق كنندگان دانش) و كاربران آن است. </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'Myriad Pro'">CIHR</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> از مشاركت استفاده كنندگان در فرآیند خلق دانش، به عنوان یكی از فاكتورهای كلیدی موفقیت </SPAN><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-language: FA">KT</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> نام می برد.<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=1>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">همان گونه كه از تعریف برمی آید، دانش در </SPAN><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-language: FA">KT</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> تلویحا به معنای نتیجه تحقیقات است. با استفاده از استراتژیهای </SPAN><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-language: FA">KT</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> می توان سوالات و فرضیات تحقیقاتی را شكل داد، تحقیقات را هدایت كرد و نتایج آن را تفسیر كرده و برای كاربرد ساده تر، به زبان حوزه كاربردی ترجمه كرد </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'Myriad Pro'">contextualize)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>) و از آنها برای حل مسائل و مشكلات عملی استفاده كرد. تعاملات و گفتگوهای مداوم و مستمر بین گروههای مختلف خلق كننده دانش و كاربران ، در همه مراحل تحقیق بخش مهمی از </SPAN><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-language: FA">KT</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> را شكل می دهد.<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>در دانشگاه تورنتو نیز رشته ای با همین عنوان ایجاد شده است كه اطلاعات بیشتر در مورد آن را می توانید از محل زیر پیدا كنید:<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>Knowledge Translation Program, Faculty of Medicine, University of <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Toronto</st1:place></st1:City> (2004). from <A title="" href="http://www.ktp.utoronto.ca/whatisktp/definition/" target="">http://www.ktp.utoronto.ca/whatisktp/definition<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>/</SPAN></A></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=1>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>مرجع:<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>Sudsawad, P. (2007). Knowledge translation: Introduction to models, strategies, and measures. <st1:City w:st="on">Austin</st1:City>, <st1:State w:st="on">TX</st1:State>: Southwest Educational Development Laboratory, <st1:place w:st="on"><st1:PlaceName w:st="on">National</st1:PlaceName> <st1:PlaceType w:st="on">Center</st1:PlaceType></st1:place> for the Dissemination of Disability Research.<SPAN lang=FA dir=rtl><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>[Online]. Available: http://www.ncddr.org/kt/products/ktintro/<SPAN lang=FA dir=rtl><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>[Online]. Available PDF: <A title="" href="http://www.ncddr.org/kt/products/ktintro/ktintro.pdf" target="">http://www.ncddr.org/kt/products/ktintro/ktintro.pdf</A></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2009-04-30T05:25:15+01:00 kmterms.mihanblog.com حمیدرضا نظری تکامل در ابزارها و مفاهیم مدیریت دانش http://kmterms.mihanblog.com/post/214 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">تکامل در ابزارها و مفاهیم مدیریت دانش<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">توسعه سریع و شتابان اقتصاد جهانی بهم‌پیوسته، حکایت از ضرورت توسعه قابلیت‌ها و توانایی‌های منابع دانشی کسب‌و‌کار دارد. در پاسخ به این ضرورت در دهه 90 مدیریت دانش به شکلی فراگیر مطرح شد و توسعه یافت. پس از گذشت سالیان وقوع رویدادهایی از جمله :<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpFirst dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -0.25in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">سازمان هایی که پیاده‌سازی مدیریت دانش را برون‌سپاری کرده بودند به آن به عنوان یک شایستگی محوری نگاه نمی‌کردند.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -0.25in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">کتاب‌های با موضوع مدیریت دانش که زمانی در لیست 10 کتب پرفروش در دنیا قرار داشتند، کمتر مورد توجه قرار می‌گرفتند.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -0.25in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">نویسندگان کم‌کم شروع به نوشتن درباره مرگ مدیریت دانش کردند.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpLast dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -0.25in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=Calibri>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">نیمی از کنفرانس‌های مدیریت دانش کانادا به علت کمبود علاقه‌مندان لغو شد و ...</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">در اینکه دانش و آموزه‌های سازمان و کسب‌و‌کار باید مدیریت می‌شد شکی نبود ولی سازمان‌ها سرمایه‌گذاری‌های نا‌مناسبی در این رابطه داشتند چراکه رشد سازمانی و توسعه خلاقیت دیده نمی‌شد، به روند تصمیم‌گیری‌های مدیریتی کمکی نشده بود، کارایی و بهره‌وری افزایش نیافته بود.به این ترتیب ضرورت توجه به پاره‌ای عوامل و ابزار موثر برای موفقیت پروژه‌های مدیریت دانش احساس شد.در ادامه به برخی عوامل اشاره می‌کنیم و در بخش‌های آتی در مورد ابزار‌ها و پارادایم جدید مدیریت دانش مطالبی مطرح خواهیم کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">شبکه‌های اجتماعی<A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.mihanblog.com/blog/post/new#_ftn1" name=_ftnref1><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN dir=ltr style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">[1]</SPAN></B></SPAN></SPAN></SPAN></A></SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">: ساختار‌های سنتی و نقشه فرایندهای کسب‌و‌کار اطلاعات بسیار کمی در مورد اینکه کارها در سازمان دقیقا چطور انجام می‌شوند، می‌دهد. واقعیت این است که جریان کار و دانش اکثرا بر‌اساس روابط و الگو‌های غیر‌رسمی بین کارکنان ایجاد می‌شود. آنالیز شبکه‌های اجتماعی توسط رهبران سازمان‌های بزرگ برای درک سازمان غیر‌‌قابل مشاهده و دخالت در آن برای افزایش بهره‌وری و کارایی عملیات دانشی بکار می‌رود. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">همکاری<A title="" style="mso-footnote-id: ftn2" href="http://www.mihanblog.com/blog/post/new#_ftn2" name=_ftnref2><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN dir=ltr style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">[2]</SPAN></B></SPAN></SPAN></SPAN></A></SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">: در اقتصادی که به شدت به دانش تخصصی وابسته است، همکاری یک اصل بسیار ضروری است. بعضی رویکردهای مدیریت دانش مثل انجمن‌های کاری به این موضوع اشاره دارند. آنچه مهم است تاکید و تمرکز بیشتر بر همکاری بین اعضا، تیم‌ها، واحد‌های سازمانی و استفاده از ابزارهایی مانند ویدیو کنفرانس، وب‌کنفرانس. اکنون سازمان‌ها به شدت بر‌روی توسعه فرهنگ و مهارت‌هایی کار می‌کنند که یک همکاری قوی و ارزشمند را برای سازمان به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه استقرار فرایندهای مدیریت دانش در یک سازمان واقعا نیازمند استفاده از تمام پتانسیل‌های همکاری است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">تناسب<A title="" style="mso-footnote-id: ftn3" href="http://www.mihanblog.com/blog/post/new#_ftn3" name=_ftnref3><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN dir=ltr style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">[3]</SPAN></B></SPAN></SPAN></SPAN></A></SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">: با توجه به حجم عظیم اطلاعات که هر روز برتعداد آن‌‌ها افزوده می‌شود، بحث یافتن و در اختیار داشتن اطلاعات مرتبط بسیار مهم است، به گونه‌ای که ابزارهای تکنولوژیک بسیاری در این رابطه ایجاد شده است و سایت‌هایی نظیر آمازون به خوبی از چنین ابزارهایی بهره می‌برند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">جریان کار<A title="" style="mso-footnote-id: ftn4" href="http://www.mihanblog.com/blog/post/new#_ftn4" name=_ftnref4><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN dir=ltr style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">[4]</SPAN></B></SPAN></SPAN></SPAN></A></SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">: دانش در تمام سازمان جاری است. سازمان‌ها در آینده فرایندهای خود را به </SPAN><FONT face=Calibri><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">Platform</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> هایی برای تسهیل جریان کار تبدیل خواهند کرد. به عبارتی دیگر، یادگیری‌ها در خلال جریان کار بسیار مهم است و بخش عمده‌ای از دانش‌ها در آنجا تولید می‌شود و سازمان‌ها به دنبال یکپارچه‌کردن تمام منابع یادگیری در جریان کار هستند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">ارتباطات دانش محور<A title="" style="mso-footnote-id: ftn5" href="http://www.mihanblog.com/blog/post/new#_ftn5" name=_ftnref5><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN dir=ltr style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">[5]</SPAN></B></SPAN></SPAN></SPAN></A></SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">: امروزه تمام مشتریان و تامین کنندگان سازمان‌ها به منظور ایجادارزش افزوده برای خود در پی به وجود آوردن ارتباطاتی با سازمان هستند. سازمان‌ها دریافته‌اند که برون‌سپاری تنها زمانی موثر است که جریانات دانش موثری بین آنها برقرار گردد. شرکت‌های حرفه‌ای متوجه شده‌اند که نه تنها مشتریانشان خواهان ایجاد رابطه برای انتقال دانش هستند بلکه به تجربه مشاهده کرده‌اند که این امر سبب افزایش رضایت و وفاداری مشتریان می‌شود. روابط، آینده جامعه و کسب‌و‌کار را می‌سازند و قلب تپنده آن‌ تبادل دانش‌های غنی‌شده است. <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">نقل از: </SPAN><FONT face=Calibri><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'">Advanced human technologies group</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> (</SPAN></FONT><A href="http://ahtgroup.com/"><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><FONT face=Calibri color=#800080 size=3>http://ahtgroup.com</FONT></SPAN></A><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3>)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><FONT face=Calibri><SPAN dir=ltr style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: Arial">The <SPAN style="FONT-WEIGHT: normal">Future of Knowledge Management</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><SPAN dir=rtl></SPAN>(</SPAN><CITE><SPAN dir=ltr style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">blogs.salon.com</SPAN></CITE><SPAN dir=rtl></SPAN><CITE><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN>)</SPAN></CITE><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <DIV style="mso-element: footnote-list"><BR clear=all><FONT size=3> <HR align=left width="33%" SIZE=1> </FONT> <DIV id=ftn1 style="mso-element: footnote"> <P class=MsoFootnoteText style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.mihanblog.com/blog/post/new#_ftnref1" name=_ftn1><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">[1]</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT size=2><FONT face=Calibri> <SPAN style="mso-bidi-language: FA">Social networks<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P></DIV> <DIV id=ftn2 style="mso-element: footnote"> <P class=MsoFootnoteText style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><A title="" style="mso-footnote-id: ftn2" href="http://www.mihanblog.com/blog/post/new#_ftnref2" name=_ftn2><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">[2]</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT face=Calibri size=2> Collaboration </FONT></P></DIV> <DIV id=ftn3 style="mso-element: footnote"> <P class=MsoFootnoteText style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><A title="" style="mso-footnote-id: ftn3" href="http://www.mihanblog.com/blog/post/new#_ftnref3" name=_ftn3><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">[3]</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT face=Calibri size=2> Relevance</FONT></P></DIV> <DIV id=ftn4 style="mso-element: footnote"> <P class=MsoFootnoteText style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><A title="" style="mso-footnote-id: ftn4" href="http://www.mihanblog.com/blog/post/new#_ftnref4" name=_ftn4><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">[4]</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT face=Calibri size=2> Work flow</FONT></P></DIV> <DIV id=ftn5 style="mso-element: footnote"> <P class=MsoFootnoteText style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><A title="" style="mso-footnote-id: ftn5" href="http://www.mihanblog.com/blog/post/new#_ftnref5" name=_ftn5><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN class=MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">[5]</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT face=Calibri size=2> Knowledge-based relationships</FONT></P></DIV></DIV> text/html 2009-04-14T04:48:56+01:00 kmterms.mihanblog.com محمد کیهانی همایش ملی "مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم‌كنش‌ها" http://kmterms.mihanblog.com/post/213 <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right" align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN>همایش ملی "مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم‌كنش‌ها" روز<SPAN dir=ltr></SPAN> 26 فروردین 1388 از ساعت 8:30 الی 17:30 در سالن یوسف شریعت‌زاده سازمان اسناد و</SPAN><SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود. این همایش با همكاری پژوهشگاه</SPAN><SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> اطلاعات و مدارك علمی ایران، انجمن كتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و سازمان اسناد و</SPAN><SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود. برای كسب اطلاعات بیشتر در خصوص</SPAN><SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> آن به وب سایت همایش مراجعه نمایید</SPAN><SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-WEIGHT: normal"><A href="http://www.km-seminar.ir/" target=_blank><SPAN lang=EN-US dir=ltr style="COLOR: windowtext"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>www.km-seminar.ir</FONT></SPAN></A></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right" align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN>با آرزوی بهروزی</SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right" align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN>روابط عمومی و امور بین‌الملل</SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمی ایران</FONT></SPAN></P> text/html 2009-03-05T04:56:27+01:00 kmterms.mihanblog.com مریم Publish or perish http://kmterms.mihanblog.com/post/212 <P>از طرف یکی از همکاران برای داوری&nbsp;تعدادی از&nbsp;مقالات یک کنفرانس دعوت شدم. خواندن مقالات ارسالی انگیزه نوشتن این پست بود.</P> <P>&nbsp;تمایل نسل جوان به انتشار هر چه بیشتر مقالات خوشحال کننده است. مآخذ اکثر خارجی بودند و موضوعات کم و بیش جدید. اما اشکالات عمومی در بیشتر مقالات بررسی شده وجود داشت که فکر کنم بیان کردنشان در اینجا به تکرار نشدنشان کمک کند:</P> <P>1. بسیاری از منابع انگلیسی استفاده شده معتبر نبودند. کمتر مقاله ای از یک مجله معتبر داوری شده میشد یافت کرد.&nbsp;حتی در یکی از مقالات دو صفحه&nbsp;به&nbsp;پستی از یک وبلاگ خارجی&nbsp;&nbsp;اختصاص داده شده بود. شاید علت این مساله دسترسی نداشتن به بانکهای اطلاعاتی مقالات&nbsp;مجلات باشد.</P> <P>2. برخی مقالات را بسختی میشد تالیفی و یا حتی ترجمه ای تلقی کرد. مولف چند مقاله خارجی خوانده و از آنها&nbsp;ترجمه ای&nbsp;غیر قابل فهم ارائه داده بود. هیچ اثری از تفکر خود نویسنده دیده نمیشد.</P> <P>3. معادلهای فارسی نامانوس برای اصطلاحات انگلیسی بکار رفته بود مثل: پیشنهاد دهی عقلانی. در برخی موارد معادل انگلیسی عبارات در پانویس ذکر نشده بود که فهم مطلب را دشوار میکرد.</P> <P>4. مقالات بومی نبودند: گرفتن ایده های نوین از خارج خوبست اما خوبتر اینست که آنها را در بستر کشور خودمان و با فرهنگ سازمانی خودمان&nbsp;بسنجیم.</P> <P>5. فقدان استناد به منابع رجوع شده: در متن برخی مقالات مطالبی از نوشته های دیگران بود بدون اینکه هیچ ماخذی به منبع رجوع شده داده شود.</P> text/html 2009-02-08T16:19:26+01:00 kmterms.mihanblog.com نسیم تهرانی مدیریت تجارب-2 http://kmterms.mihanblog.com/post/211 آیا تجارب یک نوع دانایی هستند؟<br>وقتی که در تئوری خلق دانایی نوناکا از تبادلات دو نوع دانایی صحبت می کند، آیا منظورش تبدیل دانایی به تجربه و بالعکس است؟ آیا اصولا تجربه- با تعریفی که در پست قبلی مطرح شد- می تواند به دانایی تبدیل شود؟<br>مطابق تعریف، دانایی ضمنی به معنای باورها، دانسته ها ،مهارتها و تجربه هایی است که در ذهن افراد موجود بوده و در کار ئ تصمیم گیریهای آنان متجلی می شود. <br>پس با این تعریف تجربه هم یک نوع دانایی است؟<br>با وجودی که برخی محققین بر این امر تاکید کرده اند (به عنوان مثال می توان به <a href="http://ro.uow.edu.au/commpapers/33/" target="_blank" title="مقاله مدیریت تجارب">مقاله معروف</a> sun,finnie در این خصوص اشاره کرد) من خیلی با این قضیه موافق نیستم!<br>برای پشتیبانی این نظر می خواهم به مثال اختراع دستگاه پخت نان ماتسوشیتا - که در کتاب شرکتهای دانش آفرین نوناکا و تاکوچی ذکر شده است- استناد کنم. در این مثال، مولفین به اهمیت دانایی ضمنی که در روش ورز دادن نان توسط نانوای ماهر به صورت تلویحی وجود دارد، اشاره می کنند. به نظر من گرچه این دانایی ضمنی کاملا از جنس مهارت است، اما در تعریف تجربه صدق نمی کند. تجربه ممکن است یک دانایی ضمنی باشد، و به دلیل تکرار یک وظیفه/فعالیت/... بدست آمده باشد، اما نکته اصلی در آن است که نتیجه یک موقعیت تصمیم گیری است. اگر بخواهم از همین مثال برای تعریف تجربه استفاده کنم، می توانم بگویم که اگر این نانوا مخمرهای طبیعی و شیمیایی مختلف را برای حل مساله "پف کردن نان" استفاده می کرد می توانستیم دانایی وی را تجربه بنامیم.<br>به طور خاص، دانایی هایی که در نتیجه حل یک مساله - حتی به کمک سعی و خطا- ایجاد شده باشد را می توان تجربه نام نهاد.<br>سعی می کنم در پست بعد قدری در مورد شکل وفرمت تجربه صحبت کنم.<br>